Sambandsenhet Karlstad – Gränsövning "Eldstorm”

Sambandsenhet Karlstad rör sig framåt ! För andra gången i år har del av enheten varit aktiverad i övning med Länsstyrelsens i Värmland krisstab. Denna gång som del i Gränsövningen Eldstorm, vars tyngdpunkt låg hos Länsstyrelsen Dalarna och Hedmark fylke, Norge. För Värmlands del övades främst ”det tredje skiftet” av krisstaben, dvs den del som inte var engagerad under övningen RIS-2017 i april. Samtidigt prövades en delvis justerad arbetsorganisation för staben.

SE Ks roll denna gång var, liksom i våras, betjäning av Sambandscentralen i länsledningsplats Klara (LLP).

Övningen var förhållandevis kort, men vi valde ändå att genomföra deltagandet med två skift. Genom detta fick ytterligare en sambandsoperatör möjlighet att introduceras i berörda system och övriga tillfälle att repetera och befästa sin förmåga. En ”operativ sambandsledare” som inte kunde delta i våras, introducerades också. Totalt deltog med andra ord 6 medlemmar ur enheten.

De system som användes var begränsade till fast telefoni (betjäning av LLP gruppnummer) och dess två fasta Rakelterminaler. Vi utgår från att det vid kommande övningar blir att komplettera med de övriga system som finns att tillgå (telefax, kryptofax mm). Liksom vid föregående övning framkom detaljer kring systemens funktion och arbetsrutiner som behöver klarläggas och delvis förändras. Att allt inte fungerar ännu, får nog tillskrivas tämligen många år av uteblivet övande och kanske även att personal med kunskaper lämnat verksamheten.

Vi har lämnat en sammanfattande rapport kring våra erfarenheter till Lst, inkluderande förslag till förändringar och kompletteringar. Vi har också tryckt på behovet av ett ”avtal” som reglerar SE generellt och särskilt delen stöd till Lst.

Stabsorientering pågår                                                          Tjänstgörande personal i sbc – sambandsledare
                                                                                            Christer P och operatör Jan-Åke H
IMG 6644

Tjänstgörande personal i sbc – sambandsledare Christer P och operatör Jan-Åke H