Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

Välkommen till FRO Värmland

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

 
FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessa för förbund respektive avdelningar.

IMG 2295 low

FRO Värmland är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Värmlands län. Förbundet har ingen uppdelning i lokala avdelningar. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Karlstad. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i Värmlands hemvärnsbataljon.
Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister.

Även uppdraget MOLOS (Svenska Kraftnät) finns genom den enhet som är lokaliserad till Örebro län.


Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn. 
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder.

Sambandsenhet Karlstad – Gränsövning "Eldstorm”

Sambandsenhet Karlstad rör sig framåt ! För andra gången i år har del av enheten varit aktiverad i övning med Länsstyrelsens i Värmland krisstab. Denna gång som del i Gränsövningen Eldstorm, vars tyngdpunkt låg hos Länsstyrelsen Dalarna och Hedmark fylke, Norge. För Värmlands del övades främst ”det tredje skiftet” av krisstaben, dvs den del som inte var engagerad under övningen RIS-2017 i april. Samtidigt prövades en delvis justerad arbetsorganisation för staben.

SE Ks roll denna gång var, liksom i våras, betjäning av Sambandscentralen i länsledningsplats Klara (LLP).

Övningen var förhållandevis kort, men vi valde ändå att genomföra deltagandet med två skift. Genom detta fick ytterligare en sambandsoperatör möjlighet att introduceras i berörda system och övriga tillfälle att repetera och befästa sin förmåga. En ”operativ sambandsledare” som inte kunde delta i våras, introducerades också. Totalt deltog med andra ord 6 medlemmar ur enheten.

De system som användes var begränsade till fast telefoni (betjäning av LLP gruppnummer) och dess två fasta Rakelterminaler. Vi utgår från att det vid kommande övningar blir att komplettera med de övriga system som finns att tillgå (telefax, kryptofax mm). Liksom vid föregående övning framkom detaljer kring systemens funktion och arbetsrutiner som behöver klarläggas och delvis förändras. Att allt inte fungerar ännu, får nog tillskrivas tämligen många år av uteblivet övande och kanske även att personal med kunskaper lämnat verksamheten.

Vi har lämnat en sammanfattande rapport kring våra erfarenheter till Lst, inkluderande förslag till förändringar och kompletteringar. Vi har också tryckt på behovet av ett ”avtal” som reglerar SE generellt och särskilt delen stöd till Lst.

Stabsorientering pågår                                                          Tjänstgörande personal i sbc – sambandsledare
                                                                                            Christer P och operatör Jan-Åke H
IMG 6644

Tjänstgörande personal i sbc – sambandsledare Christer P och operatör Jan-Åke H

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök