Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

Välkommen till FRO Värmland

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

 
FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessa för förbund respektive avdelningar.

IMG 2295 low

FRO Värmland är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Värmlands län. Förbundet har ingen uppdelning i lokala avdelningar. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Karlstad. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i Värmlands hemvärnsbataljon.
Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister.

Även uppdraget MOLOS (Svenska Kraftnät) finns genom den enhet som är lokaliserad till Örebro län.


Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn. 
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder.

Förbundsstämma 2019 - FRO VÄRMLAND

medalj komb

FRO Värmland förbundsstämma 2019 genomförd

Lördagen den 23 feb var 17 av förbundets medlemmar samlade i förbundslokalen till ordinarie stämma. Kan konstateras att deltagandet, jämfört med vårt medlemstal vid årsskiftet, var nästan en fjärdedel - POSITIVT !

Dagordningens formella punkter kunde raskt klaras av under ledning av "klubbföraren" Bengt Holmgren.
Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse och följde revisorernas rekommendation om att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för 2018. Även styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och budget föll i god jord och fastställdes. De föreslagna justeringarna av medlemsavgifter för 2020 till följd av central höjning antogs. Även särskilda avgiften för ungdom under 20 år fastställdes.

Valen följde beredningens förslag och innebär oförändrade namn, men ett "platsbyte" mellan ledamot och ersättare.

Efter den formella delen överlämnade förbundssekreteraren på centralstyrelsens uppdrag
FRO Förtjänstmedalj i silver till Kjell Högström och Christer Pettersson. (Bild: Bennie Danielsson)

Som vanligt unfägnades vi sedvanlig, utmärkt spis genom vår förbundskvartermästares, Lars P försorg !

Justerat protokoll från stämman finns nu i FRODOK.   

Vi behöver fler operatörer till Sambandsenhet Karlstad !

Vi har behov av fler operatörer för bemanning av vår civila Sambandsenhet Karlstad (SE Ks). Grundförutsättning är att vara eller bli medlem i FRO samt att godkänt göra nödvändig grundutbildning. Du ska vara frisk och ha normala fysiska förutsättningar för verksamheten. Man behöver om man har en anställning, även få ett medgivande från sin arbetsgivare. Har Du tidigare utbildning/kompetens som civil/militär signalist, erfarenhet av nätverksteknik etc, är det meriterande och valideras för att klargöra vilket slutligt behov av utbildning som finns för den enskilde.

Grunden för enhetens verksamhet återfinns i ett avtal mellan FRO Värmland och Länsstyrelsen i Värmland tecknat i månadsskiftet sept/okt 2018. Bland deluppdragen finns fn stöd till Länsstyrelsens krisorganisation och ledningsstöd för MTE Värmland/Närke (Motor- och transportenhet).

Nästkommande tillfälle att gå grundkurs är sommaren 2019 ! Mer information om kurstider kommer att publiceras
på fro.se i början av 2019.

För mer information och intresseanmälan - kontakta undertecknad !

Olle Kandell
070-594 2615
olle.kandell@fro.se

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök