Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

Välkommen till FRO Värmland

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

 
FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessa för förbund respektive avdelningar.

IMG 2295 low

FRO Värmland är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Värmlands län. Förbundet har ingen uppdelning i lokala avdelningar. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Karlstad. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i Värmlands hemvärnsbataljon.
Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister.

Även uppdraget MOLOS (Svenska Kraftnät) finns genom den enhet som är lokaliserad till Örebro län.


Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn. 
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder.

Övning Sambandsenhet Karlstad

Veckoslutet 26-27 sept 2015 genomfördes årets repetitionutbildning för den sambandsenhet (fd NSE) som är utgångslokaliserad till Karlstad.
Nästan alla som ingår i enheten kunde delta - endast två var förhindrade.
Temat för året var att fortsätta att befästa kunskaperna på de radiosystem som enheten disponerar. Under lördagen genomfördes därför en rad formella moment, medan söndagen var ägnad en tillämpningsövning. Enheten var för detta uppdelad på två team, grupperade vid förbundets lokal i Karlstad respektive på Tossebergsklätten. Vid båda platserna genomfördes en trafikövning i formen av en radiorekognosering på en slinga för två fiktiva kommuner. Huvudsyftet var att få jämfört/prövat skillnader mellan materielen på 80 MHz och 150 MHz som enheten har, men ett tillägg var att även jamföra med ett system på 450 MHz. Resultatet är inte sammanställt ännu. Även de två andra system som sambandsenheterna disponerar (HF Barrett 550) och Inmarsat-C övades - då också gentemot den enhet som övade i Borås.
Även en duvning på Rakel ingick. Deltagarna var i stora drag nöjda med genomförandet, men det finns ett antal detaljsynpunkter som kommer att sammanställas. Även en lösning på frågan vilken myndighet som ska vara huvudman är angelägen.
Enheten välkomnar nya medlemmar - vilket kan vara redan antagna medlemmar eller du som finns utanför organisationen.

Som en illustration till genomförandet - två bilder nedan. En miljöbild från Tossebergsklätten denna vackra septemberförmiddag och ett besök i den utmärkta stationsplats man disponerade. I den senare Thomas Lönn, Hällefors. (Foton: Bengt Holmgren)

Tosseberg 150927

stationsplats Tosseberg 150927

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök