Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

Välkommen till FRO Värmland

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

 
FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessa för förbund respektive avdelningar.

IMG 2295 low

FRO Värmland är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Värmlands län. Förbundet har ingen uppdelning i lokala avdelningar. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Karlstad. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i Värmlands hemvärnsbataljon.
Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister.

Även uppdraget MOLOS (Svenska Kraftnät) finns genom den enhet som är lokaliserad till Örebro län.


Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn. 
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder.

Förbundsstämma Värmland 2021 - Justerat protokoll

Årets stämma genomfördes som webbmöte den 10 mars. Ett bra deltagande kunde konstateras !
Besluten kom i stort att följa förslagen från revisorerna, valberedningen och styrelsen.
Det inkluderade att elliminera viss vakansproblematik för valen.
Det justerade protokollet är utsänt med epost och uppladdat i FRODOK 16 mars. Utskick till de som
saknar epost kommer att ske inom kort. Uppgifter på vår webbplats revideras efterhand.

Av delbesluten noterar vi särskilt:

- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020
- Reviderade stadgar antogs
- Styrelsen fick stämmans mandat att förhandla om övertagande av lokal
- Medlemsavgift för 2022 beslutades enligt förslag, dvs 270 kr för enskild medlem.
- Mål & budget intill stämma 2022 fastställdes

Vad avser valen följdes beredningens förslag men inkluderade även en lösning av vakansförslaget
för kassör, där Christer P återkommer. Som ersättare tillkom Jan Olov J efter en sen avsägelse och
efterföljande rokad mellan ersättare och ord ledamot.

Vi tackar särskilt Thore G som lämnade styrelsen efter 28 år och Bernt-Ove S efter 18 år !

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök