Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

En historisk tillbakablick - Värmland

Detaljer i historien är mindre exakta än andra, tillfälligheter styr utvecklingen och så är det även med FRO:s relativt korta historia.

Även om det finns skilda uppfattningar om när den egentligen startade, så firade organisationen 1996 sina första 50 år. 
Vi ska här inte återge hela organisationens historia, utan nöjer oss med en begränsad del av den - den som rör Värmland.

Du som vill ta del av en djupare redogörelse, har fortfarande möjligheten att skaffa ett exemplar av FRO:s jubileumsbok !
Det finns ett mindre antal kvar - kontakta förbundet om du är intresserad !

"Teknik, samhällsnytta och kamratskap i samband"

Red. Olle Kandell (ISBN 91-88852-01-6)

omslag


Givetvis var det så att enskilda medlemmar från Värmland fanns med i organisationen redan under de tidigaste åren och exempelvis deltog i de populära centrala lägerkurserna.
Sådana genomfördes på flera håll i landet, såsom Gottskär, Köpingsvik, Rättvik, Aspa och Ånn. Lokala aktiviteter förekom också under 50-talet, framförallt i Karlstad.
Det är dock först i slutet av 60-talet och början av 70-talet, som FRO Värmland började få stadga genom en organiserad ledning.

Några milstolpar i utvecklingen:

1967
April

En avdelning bildas i Säffle, med Hans Nordwall som avdelningschef

1969
Feb-Mars

Hans-Olof Olsson utses till avdelningschef i Karlstad. Beslut om kretsstyrelse bordlägs, men som kretschef utses Seth Berglund.

1970
Sept

Görs ett nytt försök genom distriktet att kalla samman till kretsstämma - lyckas dock inte . . .

1970
Hösten

Planeringsaktiviteter med övriga frivilligorganisationer och hemvärnsavdelningen vid Värmlands försvarsområde (fo 52).
En interimsstyrelse bildas för att öka aktiviteten i Karlstadsområdet.

1971
Oktober

Distriktet kallar ånyo till stämma - Resultatet . . . ?  Under året hålls dock ett par kurser på Värmlands regemente.

1972
Oktober

Informationsträff genomförs i Karlstad om den nya telegrafikursen på band och om planerade kurser våren 1973.

1973
Hösten

Kretsstämma genomförs !
Birger Wahlmark väljs till kretschef med Rune Ståhlberg som ställföreträdare. Stadgar antas !
Fostaben utser sin förste representant i ledningen för FRO i Värmland: kapten Arne Eklund.

1974
Maj

Kretsen har 25 betalande medlemmar

1974
Augusti

FRO:s förbundsstyrelse (= den dåvarande centrala styrelsen) redovisar för Värmland det första behovet av och tillgången på avtalspersonal för hemvärnet:  Behov   90   Tillgång   0

1974
28 sept

Kretsstämma på Värmlands regemente (I 2) i Karlstad. Sju medlemmar, repr för fobef samt repr för FRO-distriktet och FRO centrala nivå deltar.  Nu väljs den första kompletta styrelsen:

 

Kretsch/ordf  Birger Wahlmark
Stf kretsch/vice ordf  Styrelsen får utse  *)
Sekreterare  Gudrun Midebo
Kassaförvaltare  Evert Lundberg
Materielförvaltare Styrelsen får utse  *)

Ledamöter:
Sigvard Andersson
Eddy Fridberg
Hans Sundelius
*) Någon vecka senare utser styrelsen Eddy som stf kretchef/vice ordf och
Sigvard som materielförv.

1976

Fastställer FRO de första centrala rekryteringsmålen för sambandspersonal till hemvärnet

1978

Genomförs i distrikt Bergslagens regi de första FRO-kurserna i Gräsmark, en tradition som fortsatte i FRO Värmlands regi in på 90-talet.

1980
Oktober

Rikshemvärnschefen genomför, som en larmövning, inspektion av hemvärnet i Värmland - Detta är även det första stora provet av FRO och hemvärnets radiosamband. Detta får ses som startskottet till en process som ledde till ett väl fungerande radiosamband.

1980

Medlemsantalet passerar 100

1982

Björns Värdshus i Norra Råda är platsen för årets riksstämma. Kretsen står som värd för arrangemanget.

1985

"Kontrollstation" för rekryteringen till hemvärnet. Målet 50% är uppnått för Värmland som helhet - men ojämnt fördelat. I slutet av året passeras gränsen 200 medlemmar !

1987

Ta kretsen på sig ansvaret för förvaltning och tillsyn av huvuddelen av hemvärnets radiomateriel - resultatet är synbart bättre fungerande materiel. FRO bistår I 2 med rekognosering och antennutbyggnad för hemvärnets stabsplatser.

1989

Når kretsen sitt hittills högsta medlemstal 226

1992

Avvecklas Ra 122 och Ra 200 i Värmlands hemvärn. Ersättare blir UK-stationen Ericsson C-602 och KV-stationen ICOM IC-735. En kraftfull förbättring som indirekt kommer även FRO:s föreningsverksamhet (T-nätsverksamheten) till del.

1994

Celebrerar kretsen att det gått 20 år sedan den första kompletta kretsledningen tillkom. Jubileet genomförs i samband med kretsstämman - detta år på Laxholmen i Munkfors.

1996
17 maj

FRO firar sina första 50 år vid ett särskilt jubileumsarrangemang på hotell Frösundavik i Solna. Detta år genomförs ingen stämma i Värmland, på grund av övergång till nytt verksamhetsår från 1997.

1997

Övergår organisationen till verksamhetsår = kalenderår

1999

Förbundet celebrerar i juni att det var 25 år sedan förbundet fick sin första kompletta ledning (kretsstyrelse) samt att det var 20 år sedan frivilligkurser för sambandspersonal ur FRO började genomföras i Gräsmark.

2000

Förbundet bemannar en reservsambandsstation vid länsstyrelsen under dygnet vid millenieskiftet.

2008

Hotell Selma Lagerlöf är platsen för årets riksstämma. Förbundet står i månadsskiftet maj/juni som värd för arrangemanget.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök