Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

Välkommen till FRO Värmland

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

 
FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessa för förbund respektive avdelningar.

IMG 2295 low

FRO Värmland är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Värmlands län. Förbundet har ingen uppdelning i lokala avdelningar. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Karlstad. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i Värmlands hemvärnsbataljon.
Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister.

Även uppdraget MOLOS (Svenska Kraftnät) finns genom den enhet som är lokaliserad till Örebro län.


Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn. 
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder.

Sambandsenhet Karlstad – Gränsövning "Eldstorm”

Sambandsenhet Karlstad rör sig framåt ! För andra gången i år har del av enheten varit aktiverad i övning med Länsstyrelsens i Värmland krisstab. Denna gång som del i Gränsövningen Eldstorm, vars tyngdpunkt låg hos Länsstyrelsen Dalarna och Hedmark fylke, Norge. För Värmlands del övades främst ”det tredje skiftet” av krisstaben, dvs den del som inte var engagerad under övningen RIS-2017 i april. Samtidigt prövades en delvis justerad arbetsorganisation för staben.

SE Ks roll denna gång var, liksom i våras, betjäning av Sambandscentralen i länsledningsplats Klara (LLP).

Övningen var förhållandevis kort, men vi valde ändå att genomföra deltagandet med två skift. Genom detta fick ytterligare en sambandsoperatör möjlighet att introduceras i berörda system och övriga tillfälle att repetera och befästa sin förmåga. En ”operativ sambandsledare” som inte kunde delta i våras, introducerades också. Totalt deltog med andra ord 6 medlemmar ur enheten.

De system som användes var begränsade till fast telefoni (betjäning av LLP gruppnummer) och dess två fasta Rakelterminaler. Vi utgår från att det vid kommande övningar blir att komplettera med de övriga system som finns att tillgå (telefax, kryptofax mm). Liksom vid föregående övning framkom detaljer kring systemens funktion och arbetsrutiner som behöver klarläggas och delvis förändras. Att allt inte fungerar ännu, får nog tillskrivas tämligen många år av uteblivet övande och kanske även att personal med kunskaper lämnat verksamheten.

Vi har lämnat en sammanfattande rapport kring våra erfarenheter till Lst, inkluderande förslag till förändringar och kompletteringar. Vi har också tryckt på behovet av ett ”avtal” som reglerar SE generellt och särskilt delen stöd till Lst.

Stabsorientering pågår                                                          Tjänstgörande personal i sbc – sambandsledare
                                                                                            Christer P och operatör Jan-Åke H
IMG 6644

Tjänstgörande personal i sbc – sambandsledare Christer P och operatör Jan-Åke H

O-Ringen 2017 - Värmland

Årets O-ringen är genomförd !  FRO Värmland, förstärkt ur Skaraborg, eller man kan också säga att det är en "insatsgrupp" ur Sambandsenhet Karlstad, var igång som support åt tävlingsorganisationen. Den personella bemanningen var begränsad till två Help-deskar - en på centralorten och en på aktiv arena för OL. Två relästationer användes för centralorten, placerade på Arvika sjukhus i samarbete med Landstinget. Dessa var till stöd för serviceverksamheten inom centralorten repektive bussterminal, trafikvakter och parkering.

På arena/OL användes också relä för trafik & parkering. Utöver dessa fanns på arenan också ett antal nät för direkttrafik
avsedda för kiosker, service, IT-/Radiosupport, Arenaledningen och O-Ringens övergripande ledning.
Sjukvårdssambandet hanterades i år helt över Rakel, under Landstingets ansvar.

Vid sidan av huvudarenorna OL fanns också radionät för MtbO (Mountainbike) som kördes på andra platser i länet
med etapper i trakten av Gräsmark, Sunne och Kil. Avslutningsdagen kördes MtbO NV om O-ringenstaden, med målgång gemensam med OL på Westom motorstadion. Även delen PreO stödds med radio och genomfördess på platser inom och nära Arvika stad.

Några "snap-shots" åskådliggör exempel på "miljöer" vi verkade i. (Bilder: Jan-Erik Johansson & Olle Kandell.)

Helpdesk - Taserudsskolan - Arvika 
 

Här testas tillfälligt relä av Björn Henningsson och O-Ringens kontaktperson radio, Anders Weinestedt

 

 

 

 

 

 

Samgruppering med sjukvårdsledning på arenan

 

Vi behöver fler signalister till sambandsenhet Karlstad !

Vi har behov av fler signalister för bemanning av den sambandsenhet som är lokaliserad till Karlstad.
Grundförutsättningarna är att vara/bli medlem i FRO och att gå den grundutbildning som är nödvändig.
Givetvis ska man vara frisk och ha normala fysiska förutsättningar för verksamheten.
Om man har tidigare utbildning/kompetens som civil/militär signalist, erfarenhet av nätverksteknik etc, är det
meritertande och valideras för att klargöra vilket slutligt behov av utbildning som finns för den enskilde.
Möjlighet att gå grundkurs redan i sommar finns !

För mer information - kontakta undertecknad !

Olle Kandell
070-594 2615
olle.kandell@fro.se

Tossebergsträffen - hur blev den ?

Vi hade hoppats att litet flera av våra medlemmar skulle ha passat på att genomföra utflykten till vår medlemsträff ...
... men det blir väl bättre nästa gång ...

De som kom hade en trivsam eftermiddag med givande diskussioner och åtminstone några QSO med SL4ZXZ.
En liten tipspromenad stod också på programmet, innan vi fick smaka på ett antal välsmakande varianter av grillprodukter.
Ett stort tack till vår "sponsor" Hemgården Chark som stödde oss med läckerheterna !

IMG 6197 low   IMG 6201 low

Övning Sambandsenhet Karlstad

Veckoslutet 26-27 sept 2015 genomfördes årets repetitionutbildning för den sambandsenhet (fd NSE) som är utgångslokaliserad till Karlstad.
Nästan alla som ingår i enheten kunde delta - endast två var förhindrade.
Temat för året var att fortsätta att befästa kunskaperna på de radiosystem som enheten disponerar. Under lördagen genomfördes därför en rad formella moment, medan söndagen var ägnad en tillämpningsövning. Enheten var för detta uppdelad på två team, grupperade vid förbundets lokal i Karlstad respektive på Tossebergsklätten. Vid båda platserna genomfördes en trafikövning i formen av en radiorekognosering på en slinga för två fiktiva kommuner. Huvudsyftet var att få jämfört/prövat skillnader mellan materielen på 80 MHz och 150 MHz som enheten har, men ett tillägg var att även jamföra med ett system på 450 MHz. Resultatet är inte sammanställt ännu. Även de två andra system som sambandsenheterna disponerar (HF Barrett 550) och Inmarsat-C övades - då också gentemot den enhet som övade i Borås.
Även en duvning på Rakel ingick. Deltagarna var i stora drag nöjda med genomförandet, men det finns ett antal detaljsynpunkter som kommer att sammanställas. Även en lösning på frågan vilken myndighet som ska vara huvudman är angelägen.
Enheten välkomnar nya medlemmar - vilket kan vara redan antagna medlemmar eller du som finns utanför organisationen.

Som en illustration till genomförandet - två bilder nedan. En miljöbild från Tossebergsklätten denna vackra septemberförmiddag och ett besök i den utmärkta stationsplats man disponerade. I den senare Thomas Lönn, Hällefors. (Foton: Bengt Holmgren)

Tosseberg 150927

stationsplats Tosseberg 150927

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök