Frivilliga Radioorganisationen

FRO Värmland

Kontaktinformation

FRO Värmland
c/o Kandell
Skönviksgången 1
653 50 Karlstad
Besök: Rådalsvägen 2A, Ilanda industriområde
E-post: varmland@fro.se

Välkommen till FRO Värmland

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

 
FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessa för förbund respektive avdelningar.

IMG 2295 low

FRO Värmland är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Värmlands län. Förbundet har ingen uppdelning i lokala avdelningar. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder, naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Karlstad. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i Värmlands hemvärnsbataljon.
Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister.

Även uppdraget MOLOS (Svenska Kraftnät) finns genom den enhet som är lokaliserad till Örebro län.


Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn. 
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder.

Förbundsstämma Värmland 2018

Årets förbundsstämma för Värmland är nu avklarad !

Innan de stadgeenliga förhandlingarna tog vid, genomfördes en försvarsupplysningsdel.
Förbundets nye medlem Johannes Andersson presenterade sin erfarenheter på temat
"Tjänstgöring i FM Utlandsstyrka under Nato & FN" - Intressant och uppskattad information !

stämma johannes besk
per medalj low
Vi kan som vanligt notera några beslutspunkter från den formella delen av stämman, som leddes av Bengt Holmgren
med flink klubba...

  • Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet
  • Föreslagen verksamhetsinriktning & budget fastställdes
  • Medlemsavgifterna för 2019 fastställdes i nivå att kompensera
    för central höjning (270 kr enskild resp 470 för familj)
  • Valen följde beredningens förslag

Efter den formella delen av stämman, överlämnade avgående förbundsordföranden Olle K på centralstyrelsens
uppdrag FRO förtjänstmedalj i guld till Per Ekblom. (Bild till höger)

Slutligen kunde stämmans 15 deltagare avsluta eftermiddagen med kvartermästarens Lars P som vanligt utmärkta måltid.

Stämmans beslut redovisas i det justerade protokollet, som finns att läsa i FRODOK. 

Sambandsenhet Karlstad – Gränsövning "Eldstorm”

Sambandsenhet Karlstad rör sig framåt ! För andra gången i år har del av enheten varit aktiverad i övning med Länsstyrelsens i Värmland krisstab. Denna gång som del i Gränsövningen Eldstorm, vars tyngdpunkt låg hos Länsstyrelsen Dalarna och Hedmark fylke, Norge. För Värmlands del övades främst ”det tredje skiftet” av krisstaben, dvs den del som inte var engagerad under övningen RIS-2017 i april. Samtidigt prövades en delvis justerad arbetsorganisation för staben.

SE Ks roll denna gång var, liksom i våras, betjäning av Sambandscentralen i länsledningsplats Klara (LLP).

Övningen var förhållandevis kort, men vi valde ändå att genomföra deltagandet med två skift. Genom detta fick ytterligare en sambandsoperatör möjlighet att introduceras i berörda system och övriga tillfälle att repetera och befästa sin förmåga. En ”operativ sambandsledare” som inte kunde delta i våras, introducerades också. Totalt deltog med andra ord 6 medlemmar ur enheten.

De system som användes var begränsade till fast telefoni (betjäning av LLP gruppnummer) och dess två fasta Rakelterminaler. Vi utgår från att det vid kommande övningar blir att komplettera med de övriga system som finns att tillgå (telefax, kryptofax mm). Liksom vid föregående övning framkom detaljer kring systemens funktion och arbetsrutiner som behöver klarläggas och delvis förändras. Att allt inte fungerar ännu, får nog tillskrivas tämligen många år av uteblivet övande och kanske även att personal med kunskaper lämnat verksamheten.

Vi har lämnat en sammanfattande rapport kring våra erfarenheter till Lst, inkluderande förslag till förändringar och kompletteringar. Vi har också tryckt på behovet av ett ”avtal” som reglerar SE generellt och särskilt delen stöd till Lst.

Stabsorientering pågår                                                          Tjänstgörande personal i sbc – sambandsledare
                                                                                            Christer P och operatör Jan-Åke H
IMG 6644

Tjänstgörande personal i sbc – sambandsledare Christer P och operatör Jan-Åke H

Vi behöver fler signalister till sambandsenhet Karlstad !

Vi har behov av fler signalister för bemanning av den sambandsenhet som är lokaliserad till Karlstad.
Grundförutsättningarna är att vara/bli medlem i FRO och att gå den grundutbildning som är nödvändig.
Givetvis ska man vara frisk och ha normala fysiska förutsättningar för verksamheten.
Om man har tidigare utbildning/kompetens som civil/militär signalist, erfarenhet av nätverksteknik etc, är det
meritertande och valideras för att klargöra vilket slutligt behov av utbildning som finns för den enskilde.
Möjlighet att gå grundkurs redan i sommar finns !

För mer information - kontakta undertecknad !

Olle Kandell
070-594 2615
olle.kandell@fro.se

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök